top of page

REGULAMIN

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy MIEL, dostępny pod adresem internetowym www.coffeebymiel.pl prowadzony jest przez MIELS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000757618, numer NIP: 7831792272.

 2. Regulamin obowiązuje korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca - MIELS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000757618, numer NIP: 7831792272.

 2. Klient Sklepu Internetowego – osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego

 3. Konsument – Klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jednak z zastrzeżeniem, iż jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową. 

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta na odległość przy użyciu środków porozumiewania się na odległość bez fizycznej obecności stron

 5. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.coffeebymiel.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

 6. Cena – wartość wyrażona w złotych polskich wraz z aktualnie obowiązującą stawką VAT (brutto).

 7. Regulamin – niniejszy regulamin. 

 8. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie Internetowym.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta, na zasadach określonych w Sklepie Internetowym.

 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem Internetowym

 1. Adres Sprzedawcy: MIELS sp. z o.o., Św. Marcin 14,61-803 Poznań.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: miel@coffeebymiel.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 698 953 162

 4. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pomocą listowną, e-mail lub telefonicznie. 

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest PayU.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę

 2. Przeglądanie Produktów Sklepu Internetowego nie wymaga podania danych osobowych. Złożenie Zamówienia na Produkt znajdujący się w Sklepie Internetowym możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających złożenie Zamówienia i Zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają aktualnie obowiązującą stawkę VAT – cena brutto. 

 4. Klient, jeśli nie postanowiono inaczej pokrywa koszty dostawy Produktu. 

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Klient może bezpłatnie dokonać odbioru osobistego pod Adresem Sprzedawcy lub zamówić dostawę za pomocą poczty kurierskiej. 

 2. Klient może skorzystać z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą:

  1. Visa

  2. Visa Electron

  3. MasterCard

  4. MasterCard Electronic

  5. Maestro 

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

§ 6
Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz warunki na jakich została zawarta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.

 4. Wysłanie Produktu przez Sprzedawcę nastąpi po uprzednim dokonaniu płatności (uzyskanie pozytywnej autoryzacji) zgodnie z § 5 Regulaminu Sklepu Internetowego

 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, od której odstępuje Konsument nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie oraz wszystkie elementy stanowiące zestaw.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wytworzona według specyfikacji Konsumenta,
  b/w której przedmiotem świadczenia jest Produkt spożywczy,
  c/w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 

 4. Termin określony w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy 

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a/ W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b/ W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
  c/ Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d/ Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem. 
  e/Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f/ Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g/ Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  h/ W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 8
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. 

 5. Klient zobowiązany jest podać opis wady, okoliczności wraz z datą wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany prze Sprzedawcę.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą dołączone do Produktu. 

§ 9
Dane osobowe

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Sprzedawcy oraz Polityka Plików cookies. 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, Klienta obowiązuje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

bottom of page