top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych MIELS sp. z o.o.

Obowiązująca od dnia 28.02.2019r. 

§ 1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MIELS sp. z o.o., z/s w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 14, NIP: 7831792272

§ 2 Podmiot odpowiedzialny

Administrator danych osobowych odpowiedzialny jest za kwestie związane z ochroną danych osobowych. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e mail: miel@coffeebymiel.pl z dopiskiem w tytule „DANE OSOBOWE” lub też w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres:

MIELS sp. z o.o.

Św. Marcin 14

61-803 Poznań

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

MIELS sp. z o.o. stosuje sześć zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą̨ („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 


b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 


d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);


e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);  
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronnę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 4 Cel, podstawa zbierania i przetwarzania danych osobowych

 1. MIELS sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Dane osobowe pozyskiwane są w szczególności w procesie zapytania ofertowego, złożenia zamówienia, tj. procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub zawarcia umowy i to przy wyraźnym wyrażeniu zgody na ich przekazanie. 

 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przekazanie jest warunkiem udzielenia informacji, świadczenia usługi bądź sprzedaży przez MIELS sp. z o.o.. 

 4. MIELS sp. z o.o. może przetwarzać takie dane jak:

 5. Imię i Nazwisko, 

 6. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj), 

 7. Dane osoby prawnej wraz z adresem siedziby, numerem identyfikacji podatkowej oraz osobą reprezentującą,

 8. Dane dotyczące karty płatniczej, dane dotyczące historii płatniczej, rachunków oraz informacji powiązanych z płatnościami internetowymi/mobilnymi,

 9. Numer telefonu,

 10. Adres e mail,

 11. Numer Klienta, o ile zostaje nadany.

 12. MIELS sp. z o.o. z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa posiada monitoring w siedzibie spółki, ogólnodostępnych częściach budynku oraz jego otoczeniu. Dostęp do monitoringu jest ograniczony i sprawdzany wyłącznie w sytuacjach naruszenia prawa. 

 13. Dane wymienione w punkcie 4 powyżej mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji.

 14. Dane wymienione w punkcie 4 powyżej mogą być również przetwarzane w celu wystawienia faktury vat i spełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 15. Dane wymienione w punkcie 4 powyżej mogą być również przetwarzane w celu administrowania stroną internetową, internetowym systemem analitycznym, w celu wykorzystania plików cookies. 

 16. Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 17. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 


 18. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 


 19. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 


 20. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; 


 21. e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 


§ 5 Warunki wyrażenia zgody

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. 

 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 

 3. Osoba udzielająca zgody na przetwarzanie danych osobowych może w dowolnym czasie wycofać zgodę, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem. 

 4. Przy ocenie czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych została udzielona bierze się pod uwagę czy od takiej zgody uzależnione jest wykonanie umowy – świadczenia usług bądź sprzedaży.

§ 6 Prawa udostępniającego dane osobowe

 1. Prawo dostępu do danych osobowych - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: 

 2. a) cele przetwarzania; 


 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych; 


 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; 


 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 


 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 


 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 


 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 


 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 


 10. Administrator dostarczy osobie, której dotyczą dane kopię posiadanych informacji na jej temat, wszelkie kolejne kopie będą odpłatne w kwocie 100,00 pln licząc od jednej strony. 

 11. Prawo do sprostowania danych - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

 12. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Żądanie takie nie może zostać zrealizowane w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne z uwagi na realizację celów umowy lub prawnie uzasadnione. 

 13. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania. 

§ 7 Obowiązki Administratora

 1. MIELS sp. z o.o. podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym zniszczeniem, zmianą, utratą, udostępnieniem lub wyjawieniem. Środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przewidzianą procedurą bezpieczeństwa są poddawane przeglądom i odpowiednio uaktualniane. 

 2. W celu należytej ochrony danych osobowych MIELS sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki (nie dłużej niż w ciągu 72 godzin) zgłasza potencjalne naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wraz z wszelkimi wyjaśnieniami. 

§ 8 Przechowywanie danych osobowych

 1. Zgodnie z jedną z zasad przetwarzania danych osobowych MIELS sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”). 

 2. Dane osobowe przechowywane są przez następujący okres:

 3. - od zakończenia trwania umowy + 5 lat – dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,

 4. - 10 lat – dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

 5. - 5 lat – dotyczy danych osobowych zawartych w postepowaniu ofertowym,

 6. - 5 lat – dotyczy danych osobowych związanych z realizacją przepisów prawa podatkowego,

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – dotyczy celów marketingowych. 

§ 9 Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym przy procesie pośredniego realizowania umowy (np.: Dostawcy, Biura Informacji Gospodarczej, biuro rachunkowe). Dane osobowe przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i chronione są na tym samym poziomie bezpieczeństwa.

 2. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich, a więc tych spoza Unii Europejskiej odbywa się przy zastosowaniu rekomendacji i decyzji Komisji Europejskiej w zakresie przestrzegania wysokich standardów w procesie przetwarzania danych osobowych. 

§ 10 Prawo do informacji

Przed realizacją ewentualnego wniesienia skargi do właściwego urzędu prosimy o kontakt z Administratorem ochrony danych osobowych w formie e mail: miel@coffeebymiel.pl lub listownie:

MIELS sp. z o.o.

Św. Marcin 14

61-803 Poznań

§ 11 Prawo do wniesienia skargi

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych można wnieść skargę do: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku braku uregulowania w niniejszej Polityce prywatności i ochrony danych osobowych obowiązują przepisy krajowe w zakresie ochrony danych osobowych.

 2. Ewentualna zmiana urzędu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie powoduje konieczności zmiany niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych osobowych. 

 3. Ewentualne zmiany w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych obowiązują od dnia ich ogłoszenia. 

 4. Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 28.02.2019r.

prezes zarządu

MIELS sp. z o.o.

Polityka cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności
bottom of page